Gmina Lyski

Pomoc materialna dla uczniów

RODZAJE POMOCY MATERIALNEJ UDZIELANE UCZNIOM Z TERENU GMINY LYSKI

 

1. POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM – STYPENDIA SZKOLNE

 

Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym przysługuje uczniom szkół podstawowych, oraz ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Lyski.

Miesięczna  wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528,00 zł. netto (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać tutaj, a także w Urzędzie Gminy w Lyskach (p.20) oraz w sekretariatach szkół.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z zaświadczeniami o dochodach składa się do 15 września br. szkolnego w Urzędzie Gminy (pok. Nr 20) lub w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje dotyczące stypendium można uzyskać pod numerem telefonu (32) 43–30-174 w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach.

 

2.    ZASIŁEK SZKOLNYZasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Lyski znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci jednego lub obojga rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia, innych szczególnych zdarzeń losowych).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Formularz wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego można pobrać tutaj, a także w Urzędzie Gminy w Lyskach (p.20) oraz w sekretariatach szkół.