Gmina Lyski

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

            Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ) obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 1. a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest przede wszystkim w formie dowozu zbiorowego – organizowanego przez gminę lub w uzasadnionych przypadkach w formie dowozu indywidualnego.

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych) należy złożyć podanie o zapewnienie dowozu w Urzędzie Gminy Lyski wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

 

Dowóz zbiorowy:

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zapewnienie dowozu,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zasady organizacji dowozu zbiorowego:

 1. Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego lub innego ustalonego miejsca do szkoły lub ośrodka wskazanego we wniosku.
 2. Powrót ucznia do domu organizowany jest po zakończeniu zajęć.

 

Dowóz indywidualny:

Rodzice korzystający z tej formy dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zwrot kosztów dowozu,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • uzasadnienie przyczyn dowozu indywidualnego.
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu (jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany na osobę składającą wniosek należy dołączyć oświadczenie użyczenia pojazdu podpisane przez właściciela pojazdu),
 • wypełniony załącznik nr 1 do umowy.

 

Jednocześnie przypomina się, iż od dnia 2 grudnia 2019 r. zmianie uległy zasady zwrotu kosztów dowozu dzieci. Wysokość zwrotu uzależniona jest od przyjętej średniej ceny jednostki paliwa zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na dany rok szkolny.

Zwrot kosztów następuje na podstawie zawartej umowy pomiędzy rodzicem a Gminą Lyski. Wzór umowy - do pobrania

 

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2020 r., dokumenty powinny zostać złożone do 14 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Lyski (pok. nr 20).

Formularz wniosku o zapewnienie dowozu można pobrać tutaj lub w Urzędzie Gminy (pok. nr 20).

 

Załączniki:

- wniosek

- wzór umowy

- załącznik nr 1 do umowy