Gmina Lyski

Zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt

Postepowanie w przypadkach kolizji z dzikim zwierzęciem

Skutkiem ciągłego zwiększania się ilości pojazdów są coraz częstsze zdarzenia z udziałem zwierząt dzikich - zwłaszcza na terenach wiejskich. Co zrobić w przypadku, gdy potrącimy zwierzę?

W obowiązującym stanie prawnym brakuje wskazania konkretnych procedur postępowania z potrąconymi dzikimi zwierzętami oraz precyzyjnego zakresu odpowiedzialności za takie zwierzę (w tym m.in. za jego leczenie). Ustalony przepisami jest jednak pewien obowiązek po stronie prowadzącego pojazd. Zgodnie z brzmieniem art. 25 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019, poz. 122) kierowca obowiązany jest zapewnić zwierzęciu pomoc lub zawiadomić jedną ze służb:

  • lekarza weterynarii,

  • Policję,

  • Polski Związk Łowiecki,

  • Organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

  • Straż Ochrony Kolei,

  • Straż Gminną,

  • Straż Graniczną,

  • Służbę Leśną lub Służbę Parków Narodowych,

  • Państwową Straż Łowiecką,

  • Państwową Straż Rybacką.

Ponadto by zgłosić fakt potrącenia zwierzęcia mieszkańcy i kierowcy w godzinach pracy mogą dzwonić do Urzędu Gminy Lyski – numer 32 43 000 51.

W przypadku zdarzeń mających miejsce po godzinach pracy, w dni wolne, niedziele i święta oprócz powyżej wskazanych podmiotów można powiadomić o zdarzeniu działające całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku – numer 32 422 10 00.

 

W zależności od odniesionych urazów, zwierzę podlega leczeniu lub uśmierceniu. Natomiast w razie natychmiastowej śmierci zwierzęcia w wyniku kolizji konieczna jest jego utylizacja. Kierowcy ani mieszkańcy nie muszą bezpośrednio kontaktować się z firmą świadczącą tego typu usługi. Jeżeli martwe zwierzę nie stwarza zagrożenia w ruchu drogowym (np. nie leży na jezdni), wystarczy zgłosić miejsce kolizji zależnie od rodzaju drogi – na drogach gminnych do Urzędu Gminy Lyski, na drogach powiatowych i wojewódzkich do Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku.