Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Wycinka drzew i krzewów

UWAGA!

OD 17 CZERWCA ZMIANY DOT. WYCINKI DRZEW!

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody. Nowe prawo przewiduje kolejne zmiany w zasadach wycinki drzew.

Co się zmieni?

 1. Osoba fizyczna, będąca właścicielem nieruchomości, chcąc usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiała ZGŁOSIĆ w Urzędzie Gminy fakt planowanej wycinki w przypadku, gdy obmiar drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 2. Wyżej wymienione zgłoszenie musi zawierać:

  1. imię i nazwisko wnioskodawcy; wnioskodawcą może być wyłącznie właściciel nieruchomości, w przypadku współwłasności do zgłoszenia należy dołączyć zgodę współwłaściciela,

  2. oznaczenie nieruchomości (numer działki z której drzewo ma być usunięte),

  3. rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 3. Pracownicy Urzędu Gminy w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia przeprowadzą oględziny ustalając nazwy gatunku drzew, obwód pnia na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni to obwód każdego z tych pni lub gdy nie posiada pnia to obwód pnia poniżej korony drzewa.

 4. Po dokonaniu oględzin Wójt Gminy w terminie 14 dni od przeprowadzonych oględzin może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w tym terminie. Sprzeciw uprawnia właściciela do wystąpienia z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia (decyzja). W tym przypadku właściciel ponosi opłatę za usunięcie drzewa.

 5. Wójt Gminy może wnieść sprzeciw w przypadku:

  1. lokalizacji drzewa:

   • na terenie wpisanym do rejestru zabytków,

   • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

   • na terenach objętych formami ochrony przyrody,

  2. spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody za pomniki przyrody (na podstawie wytycznych rozporządzenia Ministra Środowiska).

 6. Wójt Gminy wnosi sprzeciw w przypadku:

  1. gdy zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcia,

  2. nieuzupełnienia zgłoszenia (na wezwanie w formie postanowienia, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia).

 7. Zgłoszenie wycinki ważne jest przez 6 miesięcy. W przypadku nieusunięcia drzew w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia, usunięcie drzew możliwe jest po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 8. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel lub nabywca nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo Wójt, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 9. Zmieniona ustawa o ochronie przyrody wprowadza dodatkowe kary pieniężne, które wymierza Wójt Gminy, w przypadku:

  1. usunięcia drzewa pomimo sprzeciwu organu (dokonanego po zgłoszeniu) i bez wymaganego zezwolenia,

  2. usunięcia drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (14 dni) na wniesienie przez organ ewentualnego sprzeciwu (w tym przypadku należy mieć na uwadze, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej).

 

Nowelizacja ustawy również wprowadza zmiany klasyfikacji drzew do uzyskania zezwolenia (decyzji) na usunięcie drzew. Nie wymagają uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa, których obwód na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074)

 

ZGŁOSZENIE  zamiaru usunięcia drzew/a ---------> POBIERZ

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie drzew/a ---------> POBIERZ