Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Dodatkowy nabór - Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

W wyniku powstania oszczędności poprzetargowych, ogłasza się dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.

ZAKRES POMOCY

Nowy, ubezpieczony sprzęt komputerowy (laptop) wraz z wgranym systemem operacyjnym. Otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

Zgłoszenia: 

 1. Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń. 
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 10 do 21 października w Urzędzie Gminy Lyski (Biuro Obsługi Klienta) ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, w godzinach pracy urzędu. 
 3. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu do Urzędu Gminy w Lyskach  w/w terminie.
 4. Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco w kolejności zgłoszeń. 
 5. Urząd Gminy Lyski nie dokonuje sprawdzenia / weryfikacji zgłoszeń przed ich złożeniem. 
 6. Złożenie zgłoszenia nie pełnego,  zawierające braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia. 
 7. W przypadku negatywnego zweryfikowania zgłoszenia pod kątem wymagań w ramach programu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wniosek zostaje odrzucony, natomiast weryfikowane będzie kolejne zgłoszenie.
 8. Procedura weryfikacji zgłoszeń zostanie zakończona po wyczerpaniu puli dostępnego sprzętu.

UPRAWNIENI
1.    Uczniowie szkół podstawowych (od szkoły zero – 6 lat) i średnich (nie dotyczy tegorocznych absolwentów szkół średnich), spełniający łącznie wszystkie warunki:

 • uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
 • uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
 • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
 • uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze PPGR (nie otrzymał laptopa).
 1.  Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia będą przyjmowane od 10 do 21 października 2022 r.

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

 

DOKUMENTY:

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 324300051 wew. 116 lub 107 lub 135. Wzór oświadczenia można pobrać poniżej.

Oświadczenie rodzica / opiekuna ucznia

Oświadczenie osoby pełnoletniej

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.