Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Ochrona Danych Osobowych w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:


I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Placówek

Oświatowych w Lyskach reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Dworcowej 1a,

44-285 Lyski, tel. +48 32 433 01 72, faks +48 32 433 01 74,
e-mail: gzopo@lyski.pl


II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pan Marian Stanek, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod numerem telefonu 501041803,

2) pod adresem poczty elektronicznej: iodo_gzopo@lyski.pl,

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.


III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź
zleconych Urzędowi Gminy Lyski określonych przepisami prawa,
w szczególności w art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji
przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych
tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (realizacja Uchwał
Rady Gminy Lyski z 28 listopada 2016).
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest
stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.


IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.


V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej.


VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy
prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych.


VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma
Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej
wycofania.


VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
OSOBOWYCH
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1) ustawowym,
2) umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami
przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda
Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.


X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.